Gi?i thi?u H?i ngh? tr?c tuy?n v? Logistics, Hàng H?i và Hàng Kh?ng khu v?c Chau á l?n th? 10

17/11/2020

Cách chơi roulette hiệu quả V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) ph?i h?p cùng H?i ??ng phát tri?n th??ng m?i Hongkong (HKTDC) trân tr?ng gi?i thi?u ??n Quý h?i…

Chi ti?t ch??ng trình “??i bàn tay th?p l?a – Vì mi?n Trung than yêu”

05/11/2020 Cách chơi roulette hiệu quả

Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) xin thông báo chi ti?t ho?t ??ng trao g?i t?m lòng c?a các cá nhân, doanh nghi?p trong Ch??ng tình “?ôi…

H?I TH?O TR?C TUY?N: TH?C TR?NG THI?U H?T CONTAINER R?NG Và CáC GI?I PHáP KH?C PH?C CHO DOANH NGHI?P

02/11/2020 Cách chơi roulette hiệu quả

Ngày 03/11/2020, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c H?i th?o tr?c tuy?n: Th?c tr?ng thi?u h?t container r?ng và các gi?i pháp kh?c ph?c…

H?i th?o Webinar: South Korea & Vietnam Trade and Port Logistics 2020.

28/10/2020

V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) trân tr?ng gi?i thi?u ch??ng trình h?i th?o Webinar v?i n?i dung: South Korea & Vietnam Trade and…

H?I TH?O TR?C TUY?N: NGH? GIAO NH?N HàNG HóA Và KHAI BáO H?I QUAN

22/10/2020

H?i th?o tr?c tuy?n h?p tác k? n?ng gi?a Australia - Vi?t Nam: Ngh? giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan ???c t? ch?c b?i Aus4Skills, Hi?p h?i h?i…

“??i bàn tay th?p l?a” – Vì mi?n Trung than yêu

21/10/2020

Cách chơi roulette hiệu quả Tr??c nh?ng khó kh?n, thi?t h?i vì m?a l? ? mi?n Trung, Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) kêu g?i toàn th? c?ng ??ng doanh nghi?p…

H?i ngh? tr?c tuy?n gi?i thi?u n?n t?ng k? thu?t s? c?i thi?n và nang cao vi?c giao nh?n hàng hóa b?ng container

15/10/2020

V?n phòng Hi?p h?i VLA trân tr?ng g?i ??n Quý h?i viên thông tin ?? tham gia h?i th?o tr?c tuy?n gi?i thi?u n?n t?ng k? thu?t s? thúc ??y…

VLA ??ng hành cùng s? ki?n “Di?n ?àn doanh nhan 2020 - T? qu?c g?i tên mình”

12/10/2020

Ngày 9/10, ?oàn doanh nghi?p h?i viên VLA ?ã tham gia nhi?u ho?t ??ng ý ngh?a trong ch??ng trình K? ni?m 75 n?m ngày Bác H? g?i th? cho gi?i…

H?i ngh? tr?c tuy?n “Chu?i Cung ?ng L?nh C?ng Ngh? M?i ?ài Loan”

07/10/2020

Cách chơi roulette hiệu quả H?i ngh? tr?c tuy?n “Chu?i Cung ?ng L?nh Công Ngh? M?i ?ài Loan” do T? ch?c ti?n th??ng m?i ?ài Loan (TAITRA) ph?i h?p cùng VLA s? ???c di?n ra…

H?i th?o chuyên ?? “Ngành Logistics tr??c b??c ngo?t chuy?n ??i s?, Qu?n tr? r?i ro nh?m chuy?n ??i ?úng và hi?u qu?”.

30/09/2020

Cách chơi roulette hiệu quả Trung tâm Tr?ng tài Qu?c t? Vi?t Nam (VIAC) ph?i h?p cùng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) và Trung tâm H? tr? H?i nh?p Qu?c…

TIN CHUYêN NGàNH - S? KI?N

VLA th?m và chúc m?ng các nhà tr??ng, h?c vi?n nhan ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20-11)Cách chơi roulette hiệu quả

23/11/2020

Ngày 19 và 20/11 v?a qua, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c các ?oàn ??n th?m, chúc m?ng các ??n v?, h?c vi?n, nhà tr??ng nhân k? ni?m 38 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

Phí c?ng bi?n ? TP.HCM s? ???c thu nh? th? nào?Cách chơi roulette hiệu quả

Cách chơi roulette hiệu quả 18/11/2020

Cách chơi roulette hiệu quả Trong ?? án trình H?ND TP.HCM v? ph??ng án thu phí c?ng bi?n, S? GTVT ?ã ??a ra b?ng thu phí, ??i t??ng thu và th?i gian thu phí.

Trao g?i yêu th??ng ??n bà con mi?n Trung b? ?nh h??ng b?i b?o l?

13/11/2020

Sáng ngày 13/11, ?oàn Công tác xã h?i Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA), C?ng Sài Gòn, ?oàn C? S? B? Giao thông v?n t?i ?ã ??n Qu?ng Nam, Qu?ng Ngãi trao t?ng 200 ph?n quà và ti?n ??n bà con b? thi?t h?i do bão l?. 

Hình ?nh

video

Top